Klinika Stomatologiczno-Lekarska EUROMED istnieje od 2003 roku.

Ulokowana w sercu Zduńskiej Woli, w nowoczesnym budynku, skupia lekarzy specjalistów prawie wszystkich dziedzin medycyny oraz stomatologii.
Od początku istnienia Kliniki naszą misją jest zapewnianie Państwu wysokiego standardu oferowanych usług. Doświadczony i kompetentny personel pochodzący z wiodących łódzkich ośrodków medycznych gwarantuje Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę.

EUROMED dostosowuje zakres usług medycznych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Tylko my w całym powiecie zduńskowolskim wykonujemy zarówno w ramach NFZ jak i odpłatnie:

 • kontrole rozruszników serca  (stymulatorów);
 • konsultacje i leczenie w ramach kardiologii dziecięcej;
 • drobne zabiegi chirurgiczne w zakresie oka i skóry twarzy;
 • zabiegi endodontyczne, wykonywane przez lekarza stomatologii - specjalistę stomatologii zachowawczej z endodoncją;
 • zbiegi implantologiczne, wykonywane przez doktora nauk medycznych - specjalistę chirurgii stomatologicznej;
 • tworzymy warsztaty grupowe, wizyty indywidualne, konsultacje psychologiczne, terapie rodzinne par i małżeństw;
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

AKTUALNOŚCI EUROMED


Klinika Stomatologiczno - Lekarska „ EUROMED” – Partner Projektu
„ Uwierz w SIEBIE ” - Fundacji Kobieta w Rozwoju


Miło nam przedstawić Panią Aleksandrę, bohaterkę „Metamorfozy”, której nowy, piękny uśmiech zachwycał i lśnił podczas Finału Projektu „Uwierz w SIEBIE”, dzięki profesjonalnie przeprowadzonemu zabiegowi piaskowania i wybielania w Klinice EUROMED.

Poniżej przedstawiamy efekt „ PRZED ” i „ PO ”
Drodzy Pacjenci – Na pewno warto !!!!!
Wydarzenie znajdziesz również na portalu - FACEBOOK

ZDJĘCIA NASZEJ PRZYCHODNI

Punkt Pobrań

Na terenie naszej placówki znajduje się pracownia diagnostyki laboratoryjnej - punkt pobrań, gdzie można wykonać badania z zakresu:

 • analityki ogólnej;
 • hematologii i koagulologii;
 • badań hormonalnych;
 • biochemii;
 • diagnostyki zakaźnictwa;
 • markerów nowotworowych i osteoporozy;
 • diagnostyki anemii;
 • serologii;
 • toksykologii;
 • poziomu leków i narkotyków;
 • bakteriologii;
 • białka specyficznego.

REGULAMIN

Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMED

Spis treści:

Rozdział I - Postanowienia Ogólne

Rozdział II - Zgodność z prawem

Rozdział III - Prawa osób trzecich

Rozdział IV - Obowiązki EUROMEDU jako Administratora danych

Rozdział V - Postanowienia końcowe

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1

Hanna Szyszka-Rozkal Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Euromed" ul. Żółkiewskiego, Nr 4, 98-220 Zduńska Wola zarejestrowaną w CEIDG, REGON: 730302061 , NIP: 8291293955,, zwana dalej EUROMED, stosując przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych działa na podstawie:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 2

Niniejszy Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym EUROMED określającym m. in:

1) Zakres działania EUROMED w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych.

2) Zakres informowania osób fizycznych o prawie do ochrony danych osobowych na płaszczyźnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy oraz Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3) Podstawowe Obowiązki EUROMED jako Administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3

Znajomość Regulaminu oraz stałe jego przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem wszystkich pracowników EUROMED.

§ 4

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez EUROMED w ramach prowadzenia działalności gospodarczej są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem;
 2. zbierane w celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie EUROMED, zgodnie z przedmiotem działalności określonym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. gromadzone w minimalnym zakresie t.j. w celu identyfikacji osoby fizycznej;
 4. w odpowiednim zakresie uaktualniane;
 5. przechowywane przez niezbędny okres;
 6. przechowywane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

Rozdział II.

Zgodność z prawem.

§ 5

Przedmiotem działalności EUROMED jest praktyka lekarska ogólna m. in:

wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie: diagnostyki, profilaktyki i leczenia w zakresie: stomatologii ogólnej, stomatologii zachowawczej, ortodoncji, pedodoncji, periodontologii, protetyki, chirurgii stomatologicznej, rehabilitacji ruchowej, kardiologii, okulistyki, laryngologii, ortopedii, chirurgii - porady, neurologii, urologii, endokrynologii, diabetologii, ginekologii i położnictwa oraz również: alergologii, interny, pulmonologii, psychiatrii, psychologii, kardiologii dziecięcej, dermatologii, reumatologii, gastroenterologii, nefrologii, medycyny pracy, chorób piersi, chorób naczyń, otolaryngologii, leczenia niepłodności, laryngologii dziecięcej, leczenia osteoporozy, diagnostyki obrazowej, chirurgii ogólnej – drobne zabiegi, neurologii dziecięcej, logopedii, dietetyki, leczenia jaskry

§ 6

Dane osobowe uzyskane w ramach prowadzenia działalności EUROMED wskazanej w § 5 stanowi przetworzenie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane osobowe pełnią rolę identyfikującą, która umożliwia ustalenie strony zobowiązania oraz wykonanie umowy.

§ 7

Dane osobowe inne niż wskazane w § 6, które nie są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy zostają przetwarzane przez EUROMED od osoby fizycznej, której dane dotyczą, a wyraziła ona zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

§ 8

EUROMED wykazuje, iż osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetworzenie danych osobowych innych niż określonych w § 6 poprzez:

 1. odebranie od osoby fizycznej pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody;
 2. poinformowanie o prawach osoby fizycznej w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 9

EUROMED w ramach prowadzenia działalności gospodarczej nie przetwarza danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

Rozdział III.

Prawa osób fizycznych.

§ 10

EUROMED w ramach ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom fizycznym, którym te dane dotyczą zapewnia następujące prawa:

 1. Prawo do informacji
 2. Prawo do sprostowania danych;
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. Prawo do przeniesienia danych;
 6. Prawo do sprzeciwu;
 7. Obowiązek o powiadomieniu o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o graniczeniu przetwarzania.

§ 11

Przez prawo do informacji rozumie się uprawnienie do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 1. cele przetwarzania;
 2. kategorie odnośnych danych osobowych;
 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Wskazane powyżej informacje osoba fizyczna może uzyskać w siedzibie EUROMED.

§ 12

EUROMED dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, EUROMED pobierze stosowną opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

§ 13

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od EUROMED niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

§ 14

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oznacza, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od EUROMED niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. EUROMED ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa polskiego;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, które EUROMED upubliczniła.

§ 15

Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw.

§ 16

Prawo do przeniesienia danych oznacza, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w formacie pisma dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Spółce, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe o ile jest to technicznie możliwe.

§ 17

Prawo do sprzeciwu oznacza, iż osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na profilowaniu.

§ 18

Obowiązek o powiadomieniu o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o graniczeniu przetwarzania EUROMED wykonuje informując o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z prawem, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

§ 19

Prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom fizycznym mają charakter ograniczony. EUROMED nie ma obowiązku zapewnić przestrzegania praw określonych w § 10 w sytuacjach jeżeli ograniczenie takie nie narusza istoty podstawowych praw i wolności oraz jest w demokratycznym społeczeństwie środkiem niezbędnym i proporcjonalnym, służącym:

 1. bezpieczeństwu narodowemu;
 2. obronie;
 3. bezpieczeństwu publicznemu;
 4. zapobieganiu przestępczości, prowadzeniu postępowań przygotowawczych, wykrywaniu lub ściganiu czynów zabronionych lub wykonywaniu kar, w tym ochronie przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobieganiu takim zagrożeniom;
 5. innym ważnym celom leżącym w ogólnym interesie publicznym Unii lub państwa Polskiego, w szczególności ważnemu interesowi gospodarczemu lub finansowemu Unii lub państwa Polskiego, w tym kwestiom pieniężnym, budżetowym i podatkowym, zdrowiu publicznemu i zabezpieczeniu społecznemu;
 6. ochronie niezależności sądów i postępowania sądowego;
 7. zapobieganiu naruszeniom zasad etyki w zawodach regulowanych, prowadzeniu postępowań w takich sprawach, ich wykrywaniu oraz ściganiu;
 8. funkcjom kontrolnym, inspekcyjnym lub regulacyjnym związanym, nawet sporadycznie, ze sprawowaniem władzy publicznej w przypadkach, o których mowa w lit. a) – e) oraz g);
 9. ochronie osoby, której dane dotyczą, lub praw i wolności innych osób;
 10. egzekucji roszczeń cywilnoprawnych.

§ 20

EUROMED podczas pozyskiwania danych osobowych zawsze podaje następujące informacje:

 1. swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela:
 2. cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe, oraz podstawę prawną przetwarzania;
 3. kategorie odnośnych danych osobowych;
 4. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców,

Poza informacjami, o których mowa powyżej EUROMED podaje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą:

 1. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 2. informacje o prawie do żądania od EUROMED dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 3. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 4. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 5. źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;

Rozdział IV

Obowiązki EUROMED jako Administratora danych.

§ 21

EUROMED w trosce o ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu stosowania przepisów o ochronie danych osobowych

poprzez:

 1. wdrożenie odpowiednich procedur umożliwiających ochronę danych osobowych
 2. szkolenie pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w imieniu EUROMED.
 3. Stworzenie wykazu budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,
 4. tworzenie wykazu zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych,
 5. określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczności przetwarzanych danych.
 6. Informowanie osób fizycznych prawach na gruncie nowych przepisów.

§ 22

EUROMED korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego regulaminu i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody EUROMED. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Przetwarzanie przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa polskiego i wiążą podmiot przetwarzający i EUROMED, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa.

§ 23

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie EUROMED.

§ 24

EUROMED prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. W rejestrze tym zamieszcza się wszystkie następujące informacje:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe Administratora;
 2. cele przetwarzania;
 3. opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
 4. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 5. jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
 6. jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

Rejestry, o których mowa powyżej ma formę pisemną, w tym formę elektroniczną. Obowiązki wskazane powyżej mają zastosowania do EUROMED z uwagi na fakt, iż przetworzenie danych osobowych nie ma charakteru sporadycznego.

§ 25

EUROMED uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi:

 1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

Wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, można wykazać między innymi poprzez stosowanie zatwierdzonego regulaminu ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§ 26

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, EUROMED bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Zgłoszenie, musi co najmniej:

 1. opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie;
 2. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;
 3. opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych;
 4. opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

EUROMED dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

§ 27

Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 28

Niniejszy Regulamin ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez EUROMED od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z art. 99 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Obowiązek informacyjny! Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ EUROMED ul. Żółkiewskiego 4, 98-220 Zduńska Wola 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – nzozeuromed@op.pl, tel. 43 825 42 44 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz, Ubezpieczyciele, laboratoria analityczne 5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, 6) Posiadają Państwa prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 7)Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. Zamknij